บริการของเรา

รับฝากขาย ฟรีค่าการตลาด (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะขายได้)

 1. ตรวจสอบราคาตลาด และประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการขาย
 2. ลงประกาศใน www.baansuaypropery.com และเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ddproperty, kaidee, thaihometown, dotproperty, pantipmarket, prakard ฯลฯ รวมทั้งติดป้ายโฆษณาหน้าบ้าน และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
 3. บริการถ่ายภาพทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้สื่อโฆษณาการขาย
 4. บริการพาลูกค้าที่สนใจซื้อ เข้าชมทรัพย์สินที่ต้องการขายอย่างต่อเนื่อง
 5. บริการเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองราคาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้างความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย
 6. รายงานความคืบหน้าให้ผู้ขายทราบเป็นระยะ
 7. ให้คำปรึกษาการยื่นขอสิ่นเชื่อกับธนาคารชั้นนำต่างๆ ที่พร้อมใฟ้การดูแล ด้วยเงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุดสำหรับ ลูกค้า
 8. บริการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย ด้วยความซื่อตรง และยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
 9. บริการให้คำแนะนำด้านนิติกรรมต่างๆ เช่น คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน ภาษี และอื่นๆ
 10. บริการอำนวยความสะดวก รวดเร็วทุกขั้นตอน  วันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 11. บริการดำเนินการเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ ผู้ใช้ไฟฟ้า และประปา

สื่อการตลาดของเรา

    

เอกสารประกอบการทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้าขาย Exclusive Listing กับ www.baansuayproperty.com

 1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (เท่าขนาดจริง)
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ที่มีชื่อหลังโฉนดทุกท่าน)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ที่มีชื่อหลังโฉนดทุกท่าน)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่สะดวกดำเนินการเอง)

 

 ทาง www.baansuayproperty.com จะคิดค่าคอมมิชชั่น กับผู้ขายเมื่อขายทรัพย์สินได้เท่านั้น

           ผู้จะขายแต่งตั้งให้นายหน้าเป็นผู้ติดต่อและจัดหาผู้จะซื้อ โดยหากผู้จะซื้อเข้าทำสัญญา ภายใน 3 เดือน  นับแต่วันทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์  ผู้จะขายตกลง
ชำระค่าบำเหน็จให้แก่นายหน้าในอัตราร้อยละ 4 (สี่)  ของราคาทรัพย์สินที่ขายได้  โดยคิดอัตราขั้นต่ำ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) สำหรับทรัพย์สินที่ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1,000,000  บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

           แต่หากผู้จะซื้อเข้าทำสัญญาภายหลัง 3 เดือน ผู้จะขายตกลงชำระค่าบำเหน็จ ให้แก่นายหน้าในอัตราร้อยละ 3 (สาม) ของราคาทรัพย์สินที่ขายได้ โดยคิดอัตราขั้นต่ำ  30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับทรัพย์สินที่ราคาซื้อขายต่ำกว่า  1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งค่าบำเหน็จดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

           และเมื่อผู้จะขายได้รับเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้จะขายตกลงชำระค่าบำเหน็จทันที เป็นเงินครึ่งหนึ่งของเงินมัดจำแต่ไม่เกินค่านายหน้า และผู้จะขายจะชำระส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)  ให้เสร็จสิ้นภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน โดยชำระเป็นเงินสด หรือทำเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามนายหน้า

 

 ต้องการซื้อ

 1. บริการจัดหาทรัพย์สินมือสองทุกทำเล ในงบประมาณตามที่ท่านต้องการ
 2. บริการพาลูกค้าเข้าชมทรัพย์สิน สถานที่ต้องการขาย
 3. บริการให้คำแนะนำ จัดหาสินเชื่อ จากสถาบันการเงินต่างๆ
 4. บริการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย ด้วยความซื่อตรง และยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
 5. บริการให้คำแนะนำด้านนิติกรรมต่างๆ เช่น คำนวณค่าธรรมเนียมการโอน ภาษี และอื่นๆ
 6. บริการอำนวยความสะดวก รวดเร็วทุกขั้นตอน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
 7. บริการดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า และประปา
 8. รับปรึกษาให้คำแนะนำบริการหลังการขาย ฟรี

รับฝากเช่า ฟรีค่าทำการตลาด (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะทำสัญญาปิดการเช่าได้)

 1. ตรวจสอบราคาตลาดและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการฝากเช่า
 2. ลงประกาศใน www.baansuayproperty.comและเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ddproperty , kaidee , thaihometown ,dotproperty , pantipmarket , prakard ฯลฯ รวมทั้งติดป้ายโฆษณาหน้าบ้าน และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
 3. บริการถ่ายภาพทรัพย์สิน เพื่อนำมาใช้สื่อโฆษณาการเช่า
 4. บริการพาลูกค้าที่สนใจเช่า เข้าชมทรัพย์สินที่ต้องการเช่าอย่างต่อเนื่อง
 5. บริการเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองราคาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า เพื่อสร้างความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย
 6. บริการจัดทำสัญญาวางมัดจำและสัญญาเช่า ด้วยความซื่อตรง และยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย


ทาง www.baansuayproperty.com จะคิดค่าคอมมิชชั่น ของราคาค่าเช่าสุทธิ จากผู้ให้เช่า ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
 • สัญญาเช่า 1 ปี คิดค่าคอมมิชชั่น 1 เดือน
 • สัญญาเช่า 2 ปี คิดค่าคอมมิชชั่น 1 เดือน ครึ่ง
 • สัญญาเช่า 3 ปี คิดค่าคอมมิชชั่น 2 เดือน

ต้องการเช่า

 1. บริการจัดหาทรัพย์สินมือสองทุกทำเล ในงบประมาณตามที่ท่านต้องการ
 2. บริการพาลูกค้าเข้าชมทรัพย์สิน จนกว่าท่านจะได้ทรัพย์ที่ถูกใจ
 3. ให้คำแนะนำ แจ้งเงื่อนไขต่างๆทั้งก่อนเช่าและหลังเช่า อย่างตรงไปตรงมา
 4. บริการจัดทำสัญญาวางมัดจำ และสัญญาเช่า ด้วยความซื่อตรง และยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
 5. บริการตรวจเช็คเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนลูกค้าย้ายเข้า


ทีมงานมืออาชีพ ซื่อสัตย์ จริงใจ ดูแลจนปิดการขาย 


ค้นหาทรัพย์

 • ข้อมูลทั่วไป
 • ที่อยู่
 • รายละเอียด

ติดต่อเรา

บ้านสวยพร๊อพเพอร์ตี้ดอทคอม
www.baansuayproperty.com

110/62 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

   098-381-7559 , 065-898-7119
   salesbaansuay@gmail.com
   @baansuayproperty